COM FER UN COMENTARI DE TEXT?


COMENTARI DE TEXT

Per fer un comentari de text, de tipologia diferent a la literària:

1. Comprensió del text: Cal llegir atentament el text i buscar al diccionari les paraules que no s’entenen.

2. Situació del text: Cal saber quin tipus de text és (descriptiu, narratiu…) i quina intenció comunicativa té el text i justificar-ho.

3. Anàlisi de l’estructura del text: Hem de veure quina estructura té en relació amb la seva tipologia: parts, ordre, tema principal, idees principals…

4. Anàlisi dels nivells lingüístics: nivell morfològic (categories gramaticals, temps dels verbs…), nivell sintàctic (sintagmes, oracions, connectors…), nivell del lèxic (especialització…)

5. Aportació personal: si ens trobem amb un tema d’actualitat podem donar la nostra opinió, si no aquest últim apartat seria una conclusió-resum de tot el que hem dit.


COMENTARI DE TEXT LITERARI

1. Comprensió del text: Cal llegir atentament el text i buscar al diccionari les paraules que no s’entenen.

2. Informació prèvia:

§        Informació sobre l’autor i l’obra a què pertany el text.
§        Característiques de l’autor relacionades amb el text.
§        Moment d’escriptura de l’obra en relació amb el conjunt de la producció de l’autor.
§        Contextualització del text en el moviment literari al qual pertany.

3. Impressions inicials:

Disposició del text en l’espai (títols, paràgrafs, estrofes…).
Gènere i subgènere al qual pertany (poesia, narrativa, teatre…).

4. Determinació de la forma

Narrativa i teatre
Poesia
Forma d’expressió (narració, descripció, diàleg…).
Parts del text.
Mètrica (nombre de síl·labes, rima…)
Estrofes

5. Determinació del contingut

§        Característiques de l’argument
§        Tema i subtema
§        Estructura del text (introducció, nus, desenllaç…)
§        To del text (optimista, melangiós, esperançat…)
§        Personatges
§        Tractament de l’espai i el temps
§        Punt de vista: narrador intern o narrador extern.
§        Posició de l’autor (objectiva, subjectiva, irònica…)

6. Valoració:

§      Conclusions objectives sobre els aspectes literaris més destacats: autor, forma, contingut, recursos, entre altres.
§        Opinió personal sobre el text comentat argumentant-ne les raons.